Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR
(angl. GDPR)

Logo

eTwinning - tai bendruomenė Europos mokykloms

Logo

STEP – tai įvairaus amžiaus vaikų tėvams skirta programa

Logo

...

PARAMA  

   

Kontaktai ir adresai  

   

Nuo 2012 12 12  

9015782
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praeitą savaitę
Šį mėnesį
Praeitą mėnesį
Viso
74
1206
74
5312835
32384
73409
9015782

Your IP: 172.31.28.20
2018-10-21 02:10
   


Garbingo elgesio internete kodeksas. (Šaltinis)

Kaip saugiai bendrauti internetu >>

Kas slypi internete ir ką turi žinoti? >>

facebook ir tavo privatumas >>Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos mokinio elgesio taisyklės  patvirtintos direktoriaus įsakymu  Nr.V-112. (2015 08 31)


PATVIRTINTA
Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos
direktoriaus 2015-08-31
įsakymu Nr. V- 112        

 

KAUNO JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos mokinio elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato  mokinių teises, pareigas bei mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje (toliau – Gimnazija).

1.2. Asmuo, kurį saisto šios Taisyklės – kiekvienas mokinys (toliau – Mokinys), kurį su Gimnazija sieja įsigaliojusi ir nenutrūkusi Mokymo(si) sutartis.

2. Mokinio teisės ir pareigos

 2.1. Mokinys turi teisę:

2.1.1. į mokslą, kuris būtų paremtas katalikiško švietimo principais ir ugdytų bendrą Mokinio kultūrinį išprusimą, intelektą, sugebėjimus, pažiūras, dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis;

2.1.2. mokytis saugioje ir sveikoje aplinkoje pagal savo gebėjimus bei poreikius ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;

2.1.3. gauti informaciją apie mokymąsi ir elgesį, mokymosi programas bei sąlygas;

2.1.4. gauti dvasinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą;

2.1.5. dalyvauti Gimnazijos savivaldos veikloje, dvasinio, socialinio, karjeros planavimo, pilietinio ugdymo, sveikos gyvensenos ir vertybinio ugdymo programose;

2.1.6.  naudotis elektroniniu dienynu;

2.1.7. prašyti, kad būtų ginamas ir būtų imamasi prevencinių priemonių prieš galimą smurtą, prievartą, įžeidimą, garbės, orumo, reputacijos pažeminimą;

2.1.8. gauti padėką ar paskatinimą;

2.1.9.  būti atleistas nuo Mokesčio už mokslą arba mokėti 50 proc. mažiau, vadovaujantis Mokesčio už mokslą Gimnazijoje tvarkos aprašu.

 

2.2.  Mokinys įsipareigoja sąžiningai naudotis savo teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauti.

 

2.3. Mokinys privalo:

2.3.1.  stropiai ir sąžiningai mokytis;

2.3.2.nuolat lankyti pamokas, klasės valandėles. Dalyvauti šv. Mišiose, rekolekcijose ir kituose Gimnazijos renginiuose;

2.3.3. pagal amžiaus grupes dalyvauti ugdymo bei saviugdos procesuose: sakramentų (Eucharistijos ir Susitaikinimo, Sutvirtinimo) priėmimo pasiruošime, rekolekcijose, susikaupimuose, stovyklose. Atleisti nuo dalyvavimo vertybių ugdymo programose gali tik Gimnazijos direktorius;

2.3.4. dirbti nustatytą socialinės praktikos valandų skaičių pagal Gimnazijoje sudarytą socialinės veiklos programą;

2.3.5.  nevėluoti į  pamokas, klasės valandėles, šv. Mišias ir kitus Gimnazijos renginius;

2.3.6.  gerbti Gimnazijos tradicijas, simbolius, įvaizdį, jo nežeminti;

2.3.7. gerbti savo Valstybės ir Bažnyčios istoriją, simbolius, jų vadovus ir visokeriopai formuoti gerą Lietuvos įvaizdį;

2.3.8. ugdyti savo atlaidumą ir artimo meilę, teisingumą ir užuojautą silpnesniam ar kenčiančiam, puoselėti tikėjimą ir pagarbą Dievui, esant reikalui sugebėti apginti katalikišką pasaulėžiūrą nuo įžeidžiančios ar nepagarbios kritikos;

2.3.9.  pagarbiai bendrauti su Gimnazijos direktoriumi, administracija, mokytojais, mokiniais ir kitais Gimnazijos bendruomenės nariais. Rodyti savitvardos bei intelektualinio uolumo pastangas;

2.3.10.laikytis viešosios tvarkos, kultūringai elgtis pamokų, pertraukų ir kitų renginių metu Gimnazijoje ir už jos ribų. Išvykose, ekskursijose laikytis saugaus elgesio taisyklių;

2.3.11. dėvėti tvarkingą nustatyto pavyzdžio mokyklinę uniformą:

2.3.11.1. mergaitėms privalomas nustatyto pavyzdžio mokyklinis švarkas ir nustatyto pavyzdžio mokyklinis sijonas, klasikinė palaidinė. Gimnazijos švenčių metu privaloma baltos spalvos palaidinė. Šaltuoju periodu rekomenduojama mūvėti šiltas pėdkelnes. Galimi tik kuklūs, derantys prie uniformos papuošalai, kuklus makiažas ir manikiūras;

2.3.11.2. berniukams privalomas nustatyto pavyzdžio mokyklinis kostiumas, klasikiniai marškiniai, kaklaraištis. Gimnazijos švenčių metu privalomi baltos spalvos marškiniai ir kaklaraištis.

2.3.11.3. viršutiniai drabužiai kabinami klasių rūbinėse drabužių kišenėse nepaliekant pinigų ar vertingų daiktų;

2.3.11.4. už 3 dienas nedėvint uniformos, mokiniui skiriama direktoriaus pastaba (toliau skiriamos griežtesnės nuobaudos pagal šių Taisyklių Mokinio drausminimo sistemą). 1 pamoka be uniformos prilyginama 1 dienai be uniformos. Per semestrą tėvai gali pateisinti ne daugiau kaip 2 dienas be uniformos.

2.3.12. suskambus skambučiui į pamoką, būti klasėje ir laukti, kol ateis mokytojas. Mokytojui neatėjus po 5 min., apie tai informuoti klasės vadovą arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui;

2.3.13.  pirmą pamoką pradėti malda;

2.3.14.  pamokoje laikytis dalyko mokytojo nustatytų elgesio pamokoje taisyklių;

2.3.15. klasės darbai, namų darbai, savarankiški darbai, testai, kontroliniai darbai, rašiniai, projektai, referatai ir kita Mokinio veikla turi būti sąžiningų jo paties pastangų rezultatas; pastebėjus nusirašinėjant, abiejų pusių – nusirašinėjančio ir leidžiančio nusirašyti – darbas vertinamas 1; mokytojas gali leisti atsiskaityti pagal aptartą tvarką ir papildomą darbą įvertinti.

2.3.16.  Gimnazijos lankymo tvarka:

2.3.16.1. ugdymo proceso metu Mokinys laiką leidžia Gimnazijoje, o popamokinių renginių metu – jų organizavimo vietoje, išskyrus atvejus, kai gautas Gimnazijos administracijos leidimas;

2.3.16.2. III-IV gimnazinės klasės mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) gali Gimnazijos direktoriui pateikti raštišką prašymą, pagal kurį būtų leidžiama mokiniui išeiti iš Gimnazijos teritorijos „langų“ metu; išėjimo už gimnazijos ribų leidimas nutraukiamas direktoriaus įsakymu, jei mokinys nevykdė savo pareigų, rūkė ar kitaip pažeidė elgesio viešose vietose taisykles ir Šių taisyklių nuostatus.

2.3.16.3. lankyti kiekvieną pamoką, o neatvykus apie priežastis tą pačią dieną informuoti klasės vadovą; praleidus pamokas (iki 3-ų dienų) pateikti tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką nedalyvavimo pamokose pateisinimą, o praleidus daugiau nei 3-jų dienų pamokas – medicinos ar kitos įstaigos pažymą; praleistų pamokų pateisinimo dokumentai klasės vadovui pateikiami pirmą dieną grįžus į Gimnaziją;

2.3.16.4. Už 5 pavėlavimus į pamokas per semestrą skiriama direktoriaus pastaba (toliau skiriamos griežtesnės nuobaudos pagal šių Taisyklių Mokinio drausminimo sistemą); tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateisinti ne daugiau kaip 3 mokinio pavėlavimus į pamokas per semestrą.

2.3.16.5. Už 3 dienų be pateisinamos priežasties praleistas pamokas per semestrą skiriama direktoriaus pastaba (toliau skiriamos griežtesnės nuobaudos pagal šių Taisyklių Mokinio drausminimo sistemą). 1  „pabėgta“ pamoka prilyginama 1 dienos be pateisinamos priežasties praleistoms pamokoms.

2.3.17.  tausoti ir saugoti Gimnazijos vadovėlius, inventorių, kitą turtą ir visiškai atlyginti už Gimnazijos sugadintą turtą bei padengti kitus nuostolius, kurie atsirado dėl neteisėto Mokinio elgesio;

2.3.18.  dalyvauti tvarkant Gimnaziją, jos aplinką bei Gimnazijai priskirtas teritorijas;

2.3.19.  palikti švarią ir tvarkingą savo darbo vietą klasėje, kabinete, dirbtuvėse ir kitose Gimnazijos patalpose;

2.3.20.  budėti klasėje: laistyti gėles, išnešti šiukšles, užkelti kėdes, nuvalyti lentą, iššluoti klasę, uždaryti langus, išjungti šviesą, kompiuterį, projektorių, užrakinti klasę ir raktą palikti Gimnazijos budinčiai. Užtikrinti rūbinės švarą ir saugumą;

2.3.21. valgyti valgykloje arba klasėje;

2.3.22.  iki rugsėjo 15 d. klasės vadovui, mokytojui pateikti profilaktinio sveikatos tikrinimo pažymą;

2.3.23.  laikytis visų Mokymo(si) sutarties sąlygų, šių Taisyklių ir kitų Gimnazijos vidaus darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

 

2.4. Mokiniui draudžiama:

2.4.1.  į pamokas ateiti be mokyklinės uniformos;

2.4.2. būti pamokose su viršutiniais drabužiais (striukėmis, paltais) arba sportine apranga, išskyrus kūno kultūros pamokas;

2.4.3. rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus bei narkotines ar psichotropines medžiagas Gimnazijoje ir už jos ribų;

2.4.4. atsinešti į Gimnaziją ginklą (šaunamąjį, peilį, dujų balionėlį ir pan.), sprogstamąsias medžiagas, pirotechnines priemones, smurtą ir pornografiją propaguojančių leidinių;

2.4.5.  atsinešti į Gimnaziją daiktus ir priemones, kurios nereikalingos ugdymo procese;

2.4.6. lošti azartinius žaidimus, kortomis, smurtauti, vartoti necenzūrinius žodžius;

2.4.7.  savavališkai pasišalinti iš pamokų;

2.4.8.  pamokų, klasės valandėlių, neformalaus ugdymo užsiėmimų, šv. Mišių ir rekolekcijų bei kitų Gimnazijos renginių metu naudotis mobiliaisiais telefonais, garsą ir vaizdą įrašančiais ir atkuriančiais įrenginiais, nešiojamais kompiuteriais jei to nenumatė mokytojas. Pažeidus taisyklę mokytojas iš mokinio turi teisę paimti įrenginį perduoti jį tėvams (globėjams, rūpintojams);

2.4.3. naudoti fizinę (mušti, stumdyti, spardyti ir pan.) ir emocinę (tyčiotis, pravardžiuoti, grasinti, ignoruoti ir pan.) prievartą;

2.4.4. fotografuoti, filmuoti, daryti garso įrašus ir platinti šiais būdais gautą informaciją be asmenų sutikimo; platinti elektroninėje erdvėje bet kokiu būdu gautą neteisėtą, turinčią smurto, agresijos, neapykantos, nepakantumo kitiems, pornografijos ir panašaus pobūdžio informaciją. Susidūrus su tokiais atvejais privalu nedelsiant informuoti klasės vadovą, Gimnazijos administraciją ar kitą Gimnazijos darbuotoją;

2.4.5.  klastoti dokumentus, keisti įrašus, prisijungti prie elektroninio dienyno kito asmens vardu;

2.4.6. Gimnazijos kiemelyje ar stadione mėtytis kietais daiktais (sniego gniūžtėmis, gilėmis, akmenimis ir pan.), žiemos metu mėtyti sniegą į Gimnazijos pastatus ir žmones;

2.4.7.  į Gimnaziją atsivesti (pasikviesti) pašalinių asmenų.

 

3. Mokinio skatinimo ir drausminimo sistema

 

3.1. Mokinio skatinimo sistema:

3.1.1. už puikų mokymąsi, elgesį, lankomumą, aukštus pasiekimus sporte, mene, visuomeninėje veikloje Mokiniui gali būti:

3.1.1.1. pareikšta mokytojo, klasės vadovo, Gimnazijos administracijos padėka žodžiu;

3.1.1.2. Gimnazijos direktoriaus įsakymu skirtas padėkos raštas;

3.1.1.3. suorganizuota išvyka, ekskursija (Gimnazijos direktoriaus įsakymu);

3.1.1.4. konkursų ir olimpiadų nugalėtojai, pažangiai besimokantys, aktyviai Gimnazijos veikloje dalyvaujantys mokiniai skelbiami Gimnazijos tinklalapyje ir stende.

 

3.2. Mokinių drausminimo sistema:

3.2.1. Dėl šių Taisyklių nesilaikymo Mokiniui gali būti:

3.2.1.1. pareikšta mokytojo, klasės vadovo, Gimnazijos administracijos, Gimnazijos specialisto ar kito Gimnazijos darbuotojo pastaba žodžiu;

3.2.1.2. pareikšta mokytojo, klasės vadovo, Gimnazijos administracijos, Gimnazijos specialisto ar kito Gimnazijos darbuotojo pastaba raštu;

3.2.1.3. mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas žodžiu ir/ar raštu apie netinkamą Mokinio elgesį ir/ar mokymąsi;

3.2.1.4. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) kviečiami į Gimnaziją pokalbiui;

3.2.1.5. Mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje;

3.2.1.6. Gimnazijos direktoriaus įsakymu skiriama pastaba, papeikimas arba griežtas papeikimas;

3.2.1.7. Mokinys keliamas į kitą klasę;

3.2.1.8. Mokiniui skiriamas mėnesio laiko bandomasis laikotarpis; su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) pasirašoma Bandomojo laikotarpio sutartis;

3.2.1.9. apie pažeidimus raštu pranešama VTAT ir policijai, prašant skirti teisines poveikio priemones;

3.2.1.10. Mokinio elgesys svarstomas Mokytojų tarybos posėdyje;

3.2.1.11.Mokiniui nesilaikant Šių taisyklių nuostatų ir turinčiam griežtą direktoriaus papeikimą, nutraukiama Mokymo(si) sutartis.

 

3.2.3. Gimnazijos iniciatyva nedelsiant mokymosi sutartis nutraukiama:

3.2.3.1. jei Mokinys vartoja ir/ar platina narkotines ir psichotropines medžiagas, alkoholinius gėrimus, cigaretes ir elektronines cigaretes Gimnazijos teritorijoje ir/ar Gimnazijos organizuojamose renginiuose, kelionėse;

3.2.3.2. vagystės atveju Gimnazijoje arba už jos ribų;

3.2.3.3. jei Mokinys tyčia sužeidė Gimnazijos bendruomenės narį ar sukėlė muštynes;

3.2.3.4. jei Mokinys naudojo psichologinį ir/ar fizinį smurtą prieš kitus Gimnazijos bendruomenės narius.

 

4. Baigiamosios nuostatos

 

4.1. Mokinys supažindamas su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai.

4.2. Už supažindinimą su šiomis Taisyklėmis atsakingi mokytojai 1-4 klasėse ir klasių vadovai 5-8 ir  I-IV gimnazinėse klasėse iki rugsėjo 5 d.

4.3. Instruktažo, kuriame mokiniai pasirašė už susipažinimą su šiomis Taisyklėmis, dokumento originalas saugomas Gimnazijos raštinėje, kopija – klasėje.

 


 

   
© Kauno Jono Pauliaus II gimnazija. Atnaujinta: 2015-12-12